Dr Boris Dimitrijević

dipl.ing.građ., tehnički direktor

Dr Boris M. Dimitrijević, diplomirani građevinski inženjer rođen je 09.01.1977. godine u Jagodini, gde je završio Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Srednju elektrotehničku školu „Nikola Tesla“ sa odličnim uspehom. Na Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se 1996/97. godine, položio sve ispite na odseku za konstrukcije  i odbranio diplomski rad iz predmeta Upravljanje projektima u građevinarstvu 2002.godine.

Na poslediplomske studije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odsek za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu upisao se školske 2004/05. Odslušao je sve nastavnim planom Fakulteta predviđene predmete i položio  sve predviđene ispite i dana 24.04.2013.godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu odbranio je magistarsku tezu pod nazivom „Analiza ekonomske opravdanosti ulaganja u kvalitet završnih radova na stambenim objektima“ čime je stekao akademsku titulu Magistra tehničkih nauka.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Optimizacija uticaja konstruktivnog i oplatnog sistema na troškove i trajanje građenja stambeno-poslovnih objekata“ prijavio je 2014.godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon sprovedene zakoske regulative istu je odbranio 27.09.2016.godine čime je stekao akademsku titulu Doktora tehničkih nauka – oblast građevinarstvo.

Sa saradnicima objavio rad pod naslovom „Investiciona strategija za osiguranje kvaliteta završnih radova na stambenim zgradama“ u listu „Građevinar“ 67(2015)5, 451-460 iz Zagreba, Hrvatska. 

Stručni ispit položio je 2006.godine uradivši projekat organizacije i tehnologije građenja  za stambeni objekat u Bloku 64 – Novi Beograd. Član Inženjerske komore sa licencama 310 i 410 postaje 2007. godine.

Posle diplomiranja i odsluženja vojnog roka 2003. godine zaposlio se u Preduzeću za obradu i ugradnju kamena „Moravamermer“ A.D. iz Beograda gde je radio na mestu šefa montaže. Početkom 2004. godine prelazi u  firmu „Gemax“ d.o.o. iz Beograda u želji da se oproba u visokogradnji, u tada najvećoj privatnoj građevinskoj firmi u Srbiji. 

U Preduzeću za projektovanje, inženjering i izvođenje građevinskih radova „ZOP Inženjering“ d.o.o. iz Beograda zaposlen od 01.08.2004. godine. Počeo je kao inženjer na gradilištu, nastavio kao šef gradilišta i odgovorni izvođač radova da bi 2008. godine bio imenovan za tehničkog direktora. Učestvovao u izgradnji  više od 50 stambeno-poslovnih zgrada i kompleksa, industrijskih  i komercijalnih objekata.

Poseduje višegodišnje iskustvo i široko znanje iz oblasti upravljanja projektima, tehnologije i organizacije građenja.

Služi se ruskim jezikom.

Oženjen je, otac dvoje dece. Živi u Beogradu.